การป้องกันการสัมผัส

การป้องกันการสัมผัส (EXPLOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION)

  1. การควบคุมทางวิศวกรรม/การระบายอากาศ(Engineering control measures/Ventilation)