มาตรการจัดการเมื่อเกิดการรั่วไหล

มาตรการจัดการเมื่อเกิดการรั่วไหล (ACCIDENTAL RELEASE MEASURES)


การปนเปื้อนสู่พื้นดิน (Land Spill)

   - กำจัดแหล่งที่ทำให้เกิดประกายไฟ ป้องกันการรั่วไหลลงไปสู่แหล่งน้ำ ลำธารหรือบ่อน้ำ(Eliminate sources of ignition. Prevent liquid from entering sewers.) 

   - หยุดการรั่วไหลโดยใช้ทราย (Contain spilled liquid with sand.)

   - ใช้วัสดุดูดซับในการจัดเก็บสารที่รั่ว หรือสูบกลับด้วยปั๊มชนิดป้องกันการระเบิดหรือปั๊มมือ ในกรณีที่สารมีความหนืดมากเกินกว่าจะใช้ปั๊มได้ ให้ตักสารด้วยพลั่วใส่ภาชนะสะอาดปิดฝา เพื่อนำไปกำจัดต่อไป (Recover by pumping (use a suitable absorbent. If liquid is too viscous for pumping, scrape up with shovels or pails and place in suitable containers for recycle or disposal.)

การปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำ(Water Spill)

   - กำจัดแหล่งที่ทำให้เกิดประกายไฟ (Eliminate sources of ignition)

   - แจ้งเตือนเรือลำอื่นที่สัญจรอยู่ใกล้เคียง และแจ้งให้ท่าเรือหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบโดยทันที (Notify port or relevant authority and keep public away)

   - ตักสารออกจากผิวหน้าของน้ำ หรือดูดซับด้วยวัสดุดูดซับที่เหมาะสม(Remove surface by skimming or with suitable absorbents)

   - หากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ อาจใช้วิธีการทำให้สารจม หรือทำให้แพร่กระจายในแหล่งน้ำเปิดได้ (If allowed by local authorities and environmental agencies sinking and/or suitable dispersants may be used in non-confined waters)


    ข้อมูลจาก ปตท. จำกัด  (มหาชน)