พีทีที ไวท์เทค

PTT Whitech เป็นผลิตภัณฑ์น้ามันหล่อลื่นประเภทพาราฟิน ( Paraffinic oil ) ที่มีความบริสุทธิ์สูง มีความคงทนต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นได้ดี สามารถใช้เป็นน้ามันในกระบวนการผลิตได้หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมยาง พลาสติก สิ่งทอ เป็นต้น
คุณสมบัติพิเศษ :
มีความทนทานต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นได้ดี
 
   มีคุณสมบัติการไหลได้ดีที่อุณหภูมิต่้า
ลักษณะการใช้งาน :
  • ใช้เป็นส่วนผสม หรือ ทา ชุบ ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น
อุตสาหกรรมการผลิตยาง
อุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก
อุตสาหกรรมการผลิตสี
อุตสาหกรรมการท้าเฟอร์นิเจอร์
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
อุตสาหกรรมหมึกพิมพ์
มาตรฐานอ้างอิง : N/A
Select open PDF File : PTT Whitech 2, 3, 4
Material Safety Data Sheet
Product Data Sheet