ศูนย์รับแจ้ง : 02-7400737 (จัดส่งฟรี) Call Center : 02-7400737 (Free Delivery)

สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. PTT RESEARCH AND TECHNOLOGY INSTITUTE

คณะกรรมการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ได้อนุมัติให้ ปตท. จัดตั้ง "ศูนย์วิจัยและพัฒนา" ขึ้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2536 ณ ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 2 อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์วิจัย และพัฒนาระดับประเทศ แห่งแรก ที่มีขีดความสามารถสูงเฉพาะทางในสาขาปิโตรเลียม และปิโตรเคมี ด้วยงบประมาณการก่อสร้างประมาณ 1,463 ล้านบาท
 
การก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนา ณ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยานี้ ในส่วนของการออกแบบทาง Conceptual Designได้ให้ Southwest Research Institute ประเทศสหรัฐอเมริกาออกแบบห้องปฏิบัติการทดสอบทางเครื่องยนต์ และ BEICIP FRANLAB ประเทศฝรั่งเศสออกแบบห้องปฏิบัติการทดสอบทางเคมีและศูนย์ฝึกอบรม นอกจากนี้การดำเนินการศึกษาวางแผนแม่บท ได้ให้บริษัท ENIRICERCHE ประเทศอิตาลี
 
ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการวิจัยกว่า 30 ปี เป็นผู้ศึกษา สำหรับโครงสร้างของศูนย์วิจัยและพัฒนานั้น ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ปตท. ในการปรับปรุงโครงสร้างและเปลี่ยนชื่อศูนย์วิจัยและพัฒนา ปตท. เป็นสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2540 ทั้งนี้เพราะศูนย์วิจัย ปตท.ได้ขยายขอบเขตความรับผิดชอบจากการวิจัยไปถึงการติดตามและคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้ ปตท. มีขีดความสามารถใน
 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ราคาประหยัด ทำให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ เพราะการพึ่งพาเทคโนโลยีที่มีจำหน่ายนั้น ย่อมไม่สามารถสร้างความโดดเด่นให้ผลิตภัณฑ์ได้ ในการนี้ สถาบันวิจัยฯ ได้ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ให้ประสบความสำเร็จ
 
พื้นที่สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. ณ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง มีทั้งสิ้น 75 ไร่ โดย 52 ไร่ ใช้ประโยชน์เป็นทั้งอาคารสำนักงาน  อาคารห้องปฏิบัติการ  โรงงานนำร่อง Bio-Hydrogenated Diesel โรงงานนำร่องสำหรับการทดลองกระบวนการ Hydroprocessing อาคาร Utilities โดยห้องปฏิบัติการ สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. อันทันสมัย ประกอบด้วย
 
อาคารปฏิบัติการเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
 
อาคารปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
 
อาคารปฏิบัติกระบวนการและปิโตรเคมี
 
อาคารสาธารณูปโภค
 
อาคารปฏิบัติการเครื่องยนต์ทดสอบ
 
ด้วยวิสัยทัศน์ที่เป็นเลิศของผู้บริหารกับความมุ่งมั่นของนักวิจัยและพนักงาน ในการวิจัยและพัฒนาให้ครบวงจร สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่ม ปตท. อย่างเป็นยังยืน รองรับการผลิตพลังงาน ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่มีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.จึงได้ขยายพื้นที่เพิ่มอีก 118 ไร่ เพื่อเป็นส่วนขยายภารกิจดังกล่าว ในชื่อ “PTT Innovation Park” อันประกอบด้วย พื้นที่ทดลองปลูกพืชที่พลังงานหมุนเวียน พื้นที่เก็บตัวอย่างทางธรณี อาคารปฏิบัติการด้านวิศวกรรมปิโตรเลียมและด้านธรณีวิทยา ห้องปฏิบัติการ Advance Engine Lab   และโรงงานนำร่อง

 

               

On 13 January 1993, the Board of Directors of Petroleum Authority of Thailand resolved to establish PTT Research and Development Center in the compound of the Region 2 Pipeline Operation Center, Ayutthaya Province. It was aimed at developing the first-of-its kind research and development center in Thailand that exhibited high capacity in petroleum and petrochemicals fields. A construction budget of 1,463 million Baht was set for the Project.
 
With respect to the outlining of the conceptual design for construction of the Research and Development Center situated in Wangnoi District, Ayutthaya Province, Southwest Research Institute, USA, was commissioned to design the engine testing laboratory. Beicip Franlab from France was responsible for a design of chemical testing laboratory and training center and a study of the master plan of the Center was performed by EniRicerche, Italy's research company with over 30-year experience.
 
Subsequently, the restructure of the Research and Technology Development Center was approved by the Board of Directors and its name was changed from Research and Technology Center to Research and Technology Institute on 7 November 1997. This was due to wider responsibilities that the Center took on i.e. monitoring and pursuit of new technology in addition to conducting the research. In doing so, PTT has been able to acquire competence in developing high quality and economically-priced products which are competitive in the market. Given that a reliance on available technology in the market would not enable the Company to deliver products that stand out. Successfully, the Research Institute achieved in supporting the business of PTT in this regard.
 
Initially, when the PTT Research and Technology Institute (PTT RTI) was first founded in Wangnoi District, Ayutthaya Province, it occupied an area of 75 rais (29.6 acres). 52 rais (20.5 acres) was allocated for office building, laboratory buildings, pilot Bio hydrogenated Diesel testing plant, pilot hydro-processing testing plant and utilities building. The state-of-the-art laboratories of PTT RTI include:
 
Fuels & Lubes Lab Building
 
Analytical Lab Building
 
Process & Petrochemical Lab Building
 
Environmental Lab Building
 
Engine Test Lab Building
 
Due to a meticulous vision of the management and strong dedication of researchers and officers to conduct full-spectrum research and development to support the business of PTT Group in a sustainable manner, respond to energy production and commercially-viable technology in addition to environmentally friendly, PTT RTI has expanded its area to occupy 118 rais (46.6 acres) more in an effort to effectively achieve the said wider mission. Under the new name "PTT Innovation Park", the Institute comprises a pilot area for growing renewable energy crops, seismic sampling area, petroleum engineering, geo-science laboratory building, advanced engine laboratory, and a pilot plant.