ศูนย์รับแจ้ง : 02-7400737 (จัดส่งฟรี) Call Center : 02-7400737 (Free Delivery)

พีทีที ไซลินเดอร์ ออยล์ PTT CYLINDER OIL

พีทีที ไซลินเดอร์ ออยล์ PTT CYLINDER OIL

[PTT CYLINDER OIL] น้ำมันหล่อลื่นประเภทน้ำมันแร่ล้วนที่ใช้หล่อลื่นเครื่องจักรในโรงงาน อุตสาหกรรมทั่วไปโดยใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นส้าหรับระบบหยอดทิ้ง (Once Through) Lubricating oil product produced from mineral base oil. PTT Cylinder Oils are used to lubricate many machines in factory as a lubricant in once through feed system.

ขอใบเสนอราคา Request for Quatation

Download Product Brochure

การใช้งาน

• เหมาะส้าหรับการหล่อลื่นชิ้นส่วนเครื่องจักรทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม

• ใช้กับระบบหยอดทิ้ง (Once Through) ในโรงงานโดยเฉพาะโรงสีข้าว โรงเลื่อย

• ใช้หล่อลื่นเครื่องจักรที่มีความเร็วรอบช้า และปานกลาง

คุณสมบัติพิเศษ

• คงสภาพได้ดี และไม่ระเหยง่ายที่อุณหภูมิสูง

• ไม่ท้าปฏิกิริยากับชิ้นส่วนของเครื่องจักร

• มีความคงทนต่อสภาพความร้อนและความชื้น

• ทนต่อการทาปฏิกิริยากับออกซิเจน

• ไม่ทาปฏิกิริยากับโลหะ

APPLICATION

• Suitable for universal machine parts lubrication in industries

• Used in once through feed system especially in rice mill and sawmill

• Lubricate low-to-moderate speed machine

KEY FEATURES

• Low volatility at high temperature

• Non-reactive with machine parts or metals

• Exhibit thermal stability and hydrolytic resistance

• Oxidation resistance