• มาตรการจัดการเมื่อเกิดการรั่วไหล

  ารปนเปื้อนสู่พื้นดิน (Land Spill) - กำจัดแหล่งที่ทำให้เกิดประกายไฟ ป้องกันการรั่วไหลลงไปสู่แหล่งน้ำ ลำธารหรือบ่อน้ำ (Eliminate sources of ignition. Prevent liquid from entering sewers.) - หยุดการรั่วไหลโดยใช้ทราย (Contain spilled liquid with sand.) - ใช้วัสดุดูดซับในการจัดเก็บสารที่รั่ว หรือสูบกลับด้วยปั๊มชนิดป้องกันการระเบิดห...
 • ข้อมูลการดับเพลิง

  ั้นตอนการดับเพลิง - ไม่ควรใช้น้ำในการดับเพลิง แต่ควรใช้เพื่อรักษาอุณหภูมิของภาชนะที่เกิดเพลิงไหม้ให้เย็น ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ภาชนะบรรจุขนาดใหญ่เช่น ถังเก็บน้ำมัน ควรดับเพลิงด้วยความระมัดระวัง ถ้าเป็นไปได้ควรมีการสูบผลิตภัณฑ์ออกจากถังเก็บ และฉีดน้ำเพื่อรักษาอุณหภูมิให้ต่ำ หลีกเลี่ยงการฉีดน้ำโดยตรงเข้าไปยังผลิตภัณฑ์ที่เกิดเพลิงไหม้ ...
 • การป้องกันการสัมผัส

  ารควบคุมทางวิศวกรรม/การระบายอากาศ (Engineering control measures/Ventilation)
 • การปฐมพยาบาล

  รณีสัมผัสทางผิวหนัง (Skin Contacting) - ล้างบริเวณที่สัมผัสด้วย สบู่ และ น้ำหลายๆครั้ง (Flush with large amounts of water, use soap if available) - เปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้าที่มีการปนเปื้อนกับผลิตภัณฑ์ออก และนำไปทำความสะอาด (Remove grossly contaminated clothing, including shoes, and launder before reuse.)
 • การใช้งานและการจัดเก็บ

  ุณหภูมิจัดเก็บ (Storage Temperature (DegC)): อุณหภูมิห้อง (Ambient) อุณหภูมิขณะขนส่ง (Transport Temperature): อุณหภูมิห้อง (Ambient) อุณหภูมิในการถ่ายเทที่เหมาะสม (Loading/ Unloading Temperature): อุณหภูมิห้อง (Ambient) 4 ความดันขณะจัดเก็บและขนส่ง (Storage/Transport Pressure): ความดันบรรยากาศ (Atmospheric) 5 การสะสมของไฟฟ้าสถิต...